Ambulanse oppdrag med O/S "Farm"

Moderskip for russiske fiskebaater
På oppsynsskipet O/S "Farm" opplevde jeg at båten måtte "tjene" som "ambulansefartøy".
Fortalte tidligere om en liknende hendelse, som i utgangspunktet kun innebar å fotografere et ukjent fartøy.
Båten jeg fotograferte, i bildet over, var et "moderskip" for russiske fiskebåter. En av
styrmennene der fikk blindtarmbetendelse. Antar at det ikke var tilrettelagt for blindtarm operasjoner
ombord. O/S "Farm" ble derfor trolig bedt om å bringe den syke styrmannen til sykehus. Været
var da ikke nettopp særlig fint, mener det blåste stiv kuling. På det store skipet hadde flere av
mannskapet tatt oppstilling langs rekka og etter smilene å dømme så det ut som de koset seg.
Muligens hadde de hengt ut fendere langs skipssiden, dersom vi hadde vært en russisk fiskebåt,
men da var
det ikke en fender å se der. Mine skipskamerater, som arbeidet på dekk, fikk beskjed om
 å henge ut alle
skutas fendere på styrbord side. Deretter skulle så O/S "Farm" manøvrere seg inn
 til siden av
"moderskipet". Akkuratt det ble utført med stor "brask og bram".  Sjøsprøyten sto høyt
opp mellom
de to båtene, baugen ble bulket og de fleste fenderne ble flerret av, men til sist ble vi
 liggende ved
siden av fartøyet. Jeg husker at jeg da kastet et nytt blikk opp på "moderskipet" og
 fortsatt sto
flere langs rekka, men da var det ingen, blant dem, som lenger smilte.  Et par offisere, fra vår
 båt, entret
så skipet, trolig for å finne en løsning på selve overføringen av den syke styrmannen.
Detaljene  angående
den operasjonen husker jeg ikke nøyaktig lenger, men jeg mener han ble heiset/ halet
 ombord og turen
videre til sykehuset i Harstad gikk uproblematisk. O/S "Farm´s" opphold på verksted
 i etterkant,
for reparering av baugen, forløp også greit.

Ambulance missions with O / S "Farm"

On the coast guard ship O/S "Farm" I experienced that the boat would have to "earn" as the "ambulance".
Told earlier about a similar event, which basically just meant to photograph an unknown vessel.
The boat I photographed in the photo above, was a "mother ship" for the Russian fishing boats. A
styrman there had been given Appendix inflammation. Assuming that it was not adapted for Appendix operations
on board. O/S "Farm" was therefore probably asked to bring the officer to the hospital. The Weather
was then not just particularly good, mean it blew the stiff breeze. At the big ship had more of
the crew taken position along the front of the line and after the smiles to judge, it looked like the extremely jealous.
Possibly they had hung out the fenders along the ship's side, if we had been a Russian fishing boat,
but then it was not a fender to see there. My Shipmates, who worked on the deck, was told
to hang out all the fenderne on the starboard side. Then should the O/S "Farm" maneuver their way into
the page of the "mother ship". Just saying it was carried out with great "fanfare". Sea syringe stood high
up between the two boats, the bow was dented and the majority was slashed by the fenderne, but in the end, we were
lying by the side of the vessel. I remember when the cast a new look on "the mother ship" and
still, several of the crew stood along the side of the ship, but then there was none, among them, such as longer smiled.
 A few of our officers then entered the ship, probably in order to find a solution to the transfer
 of the sick mate. The details regarding the operation I do not remember exactly anymore, but I mean he was
elevated/drawn on board and the ride to the hospital in Harstad was hassle-free. O/S "Farm´ s" stay at the workshop
in the aftermath, for repairing of the bow, the sequence also fine.
I use the free Bing for translate the  Norwegian language to English, hopefully there is
not to much errors, but as a rule there will become some, sorry!
free counters       Til framsiden av mitt corner   Stories  Me at sea