In Tussauds and gallery chees

Besøk hos Madame Tussauds

En san historie fra London

Av Journalist Vinmun
Da maleren i OK Gallery, i 1992 var på påske ferie i London, med hele sin familie, sto et besøk hos Madame Tussauds på programmet. Køen utenfor var den gang meget lang, men de stilte seg likevel opp. Like før de skulle gå inn ble maleren plutselig syk. De kom seg da fort inn og den syke personen fikk lagt seg ned på et rolig sted inne i et utstillingslokale. Etter en stund følte han seg bedre og satte seg opp på en benk. Så ble de enige om at de andre, som var friske,  skulle gå rundt i de nærliggende utstillings lokalene. Mens maleren satt der, for å komme til "hektene", kom to unge jenter inn i rommet hvor han befant seg.
De snakket seg imellom og hadde ikke merket han som satt der. De stoppet opp et like stykke fra og han kunne høre den ene av dem si: «Det er rent nifst så livaktig noen av disse utstillings figurene er», og den andre jenta sa seg helt enig. Ikke lenge etter kom maleren til å røre på seg. Nettopp det hadde han ikke gjort tidligere, mens jentene var der, og bevegelsen utløste først stor overraskelse hos dem og siden styrtet de ut av rommet med forskremte utrop. Maleren ble også litt sjokkert av hendelsen, for det første han tenkte på var: «er jeg virkelig så blek, de trodde jo faktisk at jeg var en dukke». Heldigvis bedret helsetilstanden hans seg fort, og da hans familie vendte tilbake, litt senere, satt han bare og smilte over det som hadde hendt. Da han så hadde fortalt kona og barna om det som hadde hendte, fikk de også en god latter. Det vil nok også de to venninnene få, dersom de leser dette, nå 22 år etter.
HOME          
free counters


Visit to Madame Tussauds

A true story from London

by the Journalist Vinmun


When the painter in the OK Gallery, in 1992 was on Easter vacation in London, with his entire family, was a visit to Madame Tussauds on the program. The Queue outside was the time very long, but they still up. Just before they were to go in was the painter suddenly fell ill.They came out then quickly within and the sick person had settled in a quiet location, inside a showroom. After a while he felt better and sat down on a bench. They were then agreed that the healthy would be going to see in the nearby the exhibition premises. While the painter was sitting there, to get to the ' recovered ', came two young girls into the room where he found himself.
They talked between themselves and had not checked and he who sat there. They stopped a similar piece from and he could hear one of them say: "It is pure spooky so life-like some of these exhibition characters is", and the other girl said completely agreed. Not long after came the painter to stir. Just that he had not done in the past, while the girls were there, and the movement demanded first big surprise to them and since they threw out of the room with terrified whining shouts.  The painter was also a bit shocked by the event, for the first thing he thought of was: 'am I really that pale, they thought the fact that I was a doll'. Fortunately, improved his health status very quickly, and when his family turned back, a little later, he just sat and smiled over what had happened. When he saw had told the wife and children about what had happened, they also got a good laugh. It will probably also the two girlfriends get, if they read this, now 22 years after.