Steinfalk som siden ble Hystein

Lasten som forskjøv seg

Jeg var maskinassistent/ enemaskinist ombord på M/S "Hystein", 
da denne hendelsen inntraff november, 1971.
Båten befant seg i Skagerrak, et stykke nord-øst for Fredrikshavn,
med kurs for Norge. På denne turen hadde vi korn i lasterommene.
Været var overskyet med sterk vind og høye bølger. Jeg befant
meg i maskinrommet, da jeg merket at båten plutselig fikk en
kraftig krenking mot styrbord. Jeg entret raskt opp leideren, for å
se hva dette kunne være, og der ble jeg møtt av
styrmannen. Han fortalte at kornlasten hadde forskjøvet seg.
Han sa også at jeg straks måtte pumpe vann inn i
ballasttankene
babord. Jeg måtte da passe på at slagsiden bare
skulle reduseres og bestemt ikke elimineres helt. Da jeg så
hvordan sjøen vasket inn over relingen, på styrbord, var
det åpenbart at noe måtte gjøres, og det kvikt.
Hadde jeg kommet fort opp fra maskinrommet, så kom jeg
hevertfall ikke senere ned igjen, for så å "kaste"
meg over oppgaven jeg var gitt. Skrekkscenariet var å bli
truffet av en stor bølge fra styrbord, så kornlasten gled over til motsatt
 side igjen. Kombinasjonen ekstra korn og ballast på babord kunne
blitt ganske kritisk for båtens stabilitet. Etter opprettingen ble det
særdeles spendende. Det å fastslå båtens korrekte vinkel
på tvers, i den urolige sjøen, er faktisk ikke det letteste jeg har gjort.
Litt galgenhumor:"Du vet det fins ikke dårlig vær, bare dårlige klær
og jeg hadde riktige klær, så det gikk bra".
Hadde jeg rettet båten for mye opp og ville vi bli truffet av en brutal sjø på styrbord?
Vel, tenkte jeg etter en stund, enda bra at vi har en så god motor,
for uten dreining av propellen ville det ikke vært enkelt å styre båten.
Men så kom jeg plutselig til å tenke på impelleren i kjølevannspumpa.
Sist vi var innom Liaaen verksted i Ålesund hadde en der observert at den
var veldig slitt. Vedkommende, som gjorde meg oppmerksom på slitasjen
sa faktisk at sjangsen for at impelleren kunne ryke, straks etter at vi la
fra kai, kunne være 50 prosent. Jeg hadde da fortalt kapteinen om hva
vedkommende hadde sagt, og bedt han om å bestille reparasjon av pumpa.
Da jeg siden hadde spurte kapteinen om vi snart fikk "fikset" den, var svaret
at bestillingen var avslått, siden båten nettopp hadde vært på verksted
like før jeg ble påmønstret. Den påminnelsen gjorde ikke akkurat
situasjonen noe hyggeligere. Slik spenning kan jeg godt være foruten.
Synes det er ok å lese om slikt, eller se det på film, men å oppleve
det i virkeligheten er noe helt annet. Jeg vil her
 få berømme innsatsen kapteinen utøvde ved å redde oss gjennom den
spente situasjonen, nå nettopp beskrevet. Det utførte han ved å legge
båten på en posisjon, holde han der og så, på en mesterlig måte, styre
klar de farligste sjøene. Først etter at sjøen hadde roet seg igjen,
 valgte han så å fortsette transporten. Hvor lenge vi lå slik og bare
 var  "prisgitt skjebnen" og kapteinens innsats føltes selvfølgelig
mye lengre enn hva det egentlig var, for trolig strakte perioden seg
ikke utover en times tid. Den store slagsiden båten fikk, da
kornet forskjøv seg, ville vi trolig ha unngått med
kornskott i lasterommene, men den gangen gikk turen videre, til
mottaket på Østlandet, heldigvis uten mere dramatikk.

The load that shift


I was a machine-Assistant on board the M/S "Hystein",
at the time this incident occurred november, 1971.
The boat found themselves in the Skagerrak, a piece of the North-East of fredrikshavn,
bound for Norway. On this tour we had the corn in the hold.
The weather was overcast with strong winds and high waves. I found
me in the engine room, when I noticed that the boat suddenly got a
powerful violation to starboard. I entered the leideren up quickly, in order to
see what this could be, and where I was greeted by
the mate. He told me that the grain cargo had shifted.
He also said that I immediately had to pump water in the port
ballast tank. I had to then make sure that the kind of ID only
should be reduced and definitely not be eliminated completely. When I saw the
how the sea washed over the rail on the starboard side, was
It's obvious that something had to be done, and it quickly.
Had I come quickly up from the engine room, then I came
not later back down, only to "throw"
me of the task I was given. Skrekkscenariet was to be
hit by a big wave from starboard, so the corn slid over to the opposite
site again. The combination of extra corn and ballast to the port will be able to
become quite critical for the boat's stability. After the creation, it was
particularly heart-pounding exciting. A little gallows humor:
 "You know there's no bad weather, only bad clothing
and I had the right clothes, so it went well. " I had corrected the boat up too much
and we would be hit by a brutal sea on the starboard?  Well, I thought for
 a while, even good that we have such a good motor,
for without rotation of the propeller would not it be easy to steer the boat.
But then I suddenly think of the impeller of the coolant pump.
Last time we visited Liaaen Aalesund had there observed that the
was very worn. The person who made ​​me aware of the wear
actually said that the chance that the impeller can break, immediately after we let
pier, could be 50 percent. I had then told the captain about what
he had said, and asked him to order the repair of the pump.
When I later had asked the captain if we soon got "fixed" it, the answer was
that order was rejected, since the boat had just been to the garage
just before I was signed on. The reminder did not exactly
situation somewhat nicer. Such excitement I can well live without.
I think it's ok to read about such things, or see it on film, but to experience
in reality is quite another. I want here get the praise the efforts exerted by the
 captain to save us through the the tense situation, now just described.
There he performed by adding the boat at a position, keep him there and then,
 in a masterly way, Board of Directors clear the most dangerous Lakes.
Only after the sea had calmed down again, He chose so to continue the transport.
 How long we lay like that and just was "at the mercy of" the weather and
 the captain's effort felt, of course, much longer than what it really was,
probably extended the period up not beyond an hour. The big kind of
ID the boat got, then the grain shift, we'd probably have avoided with
Korn's closet in the hold, but at the time, the trip went on, until
the reception in Eastern Norway, fortunately without any more drama.

Unfortunately most often occur some errors when I use the program to translation from Norwegian to English.
It has probably occurred here, and I'm real sorry.
Til framsiden av mitt corner      free counters     Stories        Me at sea     News