Welcome aboard the M/S 'Vestan'

M/S "Vestan"

Tre jobbrelaterte fortellinger

Alle sveiseoppdrag og mener det var sveising jeg arbeidet mest med, men verkstedet var relativt godt
utstyrt med blant annet både dreiebenk og fresemaskin.
Disse jobb-beskrivelsene kan nok derfor godt tjene som eksempler på vanlige arbeidsdager, for meg, ombord i
M/S "Vestan", selv om jeg muligens har glemt en del arbeidsoppgaver, som f. eks. stempelsjau ;o).
Om slike sveise-jobber også var vanlige blandt reparatører flest, i alle båtene på den tiden, har jeg ikke
noe mening om. Den første av disse jobbene skulle utføres inne i en "heisesjakt". Det er ikke særlig sannsynlig
at noen ville karakterisere stedet som komfortabel arbeidsplass men selve sveiseavsuget var bra, for
sjakta fungerte som den reneste skorstein. Selve reparasjonen var, såvidt jeg husker, sveising på noe som hadde
løsnet på vektene tilknyttet heisen. Den jobben hadde jeg trolig glemt dersom ikke "trikkeren" ved en senere
anledning ga den positiv anerkjennelse. Hm, muligens blir ting som skrytes av bedre husket?
Reparasjon av en sprukket albue tilknyttet ei vannpumpe, i bunn av maskinrommet, husker jeg også.
Jobben startet bra ved at jeg bet meg "til-blods" i tunga, som følge av vannsprut og påfølgende strømstøt.
Da sveisen var ferdig så den uforskammet bra ut, men hadde det vært en sveiseprøve ville den ikke blitt
godkjent på grunn av heft/rotfeil. Det så vi straks pumpa startet, for da sto vannspruten ut fra
begge endene av sveisen mellom den og albuen. Slik komplett "skivebom" kan jeg ikke huske å ha hatt, hverken
før eller siden, angående elektrodevalg. Materialet i albuen kan ha vært aducergods og kanskje hadde jeg
foretatt det beste valget av elektrode, som var mulig, ut fra tilgjengelige elektroder, men er det ikke slik
 at en ren bom bedre framhever prestasjonene når det skytes blink? Vel, det var nok ikke det jeg tenkte på
da, men trolig var det den eminente bommen som fikk meg til å huske jobben.
Den tredje og siste sveisejobben jeg har valgt å fortelle om angikk en vertikal sprekk i en
vanntank. Jeg måtte der krype inn gjennom et mannhull i tanken, for sveisingen skulle foretas fra innsiden.
Når det gjaldt selve sveisestedet kan jeg nok innrømme at den plassen høyt oppe i masta på M/S "Northland",
var langt mer å foretrekke. Jeg tenker da mest på selve sveiseavsuget, som ikke var bra. Det ble utrolig mye
røyk der inne, men selve sveisingen forløp ellers uten særlige komplikasjoner og tanken ble tettet.

Reparatøren på M/S "Vestan"
Forfatteren ombord i M/S "Vestan" 1970

Three work-related stories

All welding quests and believes it was the welding I worked the most with, but the workshop was relatively well
equipped with among other things both swivelbench and milling machine.
These job descriptions can therefore well enough serve as examples of the regular working days, for me, on board in the
M/S "Vestan", even though I may have forgotten a part of work tasks, such as eg.  "piston- sjau" ; o).
About these kinds of welding jobs also were common among the repairmans the most, in all the boats at the time, I have not
no opinion on. The first of these jobs should be performed inside a "hoist shaft". It's not very likely
that some would characterize the place as comfortable work space but the actual welding dust extractor was good, for the
shaft served as the purest chimney. The actual fix was, as far as I remember, welding on something that had
came loose on the weights associated with the elevator. That job, I had probably forgotten if not the electrician at a later
the occasion gave it the positive recognition. Hm, possibly, things like praise  of the better remembered?
The repair of a cracked elbow attached to a water pump, in the bottom of the engine room, I remember too.
The job started well in that I bit my "to-blood" in the tongue, as a result of water spray and subsequent power-jolt.
When weld was done so the insolent good, but had it been a welding test will it not been
approved due to adhesion/rooterror. There we saw immediately the pump started, because then the spray stood out from the
both ends of the weld between the it and the elbow. How to complete "washerboom" I can not remember to have had, neither
sooner or later, regarding the electrode choice. The material in the elbow may have been aducergods and maybe I had
made the best choice of electrode, which was possible, based on the available electrodes, but it is not so
that a clean boom better emphasizes the accomplishments when it is shot on target? Well, I guess it was not what I
was thinking about
then, but probably it was the eminent boom that caused me to remember the job.
The third and final welding job I have chosen to tell about business for a vertical crack in a
water tank. I had to where the creep in through a manhole in the tank, for the welding operation should be made from the inside.
When it came to the actual welding spot, I'm going to admit that the place high up in the mast on the M/S "Northland",
was far more preferable. I think most of the actual weld the chimney effect, which was not good. It was an incredible amount of
smoke in there, but the actual welding operation sequence otherwise with no special complications and the tank was sealed.
    Stories   Me at sea    News  free counters
Link til home  i ikonet under
Til framsiden av mitt corner