Uvær i Middelhavet

Nei, "Rasmus" var ikke å 

spøke med der heller!

Severe weather in 

the Mediterranean

No, "Rasmus" was not to be trifled 

with there either!

NeiOn M/S Vestan 1970
On M/S Vestan
The rep.-fortelleren Odd K. Hauge 1970
På min tid ombord i M/S Vestan, i 1970, opplevde jeg mest
fint rolig vær, av typen dere ser på de tre nedre fotoene her,
men nå vil jeg fortelle om en gang uværet
traff oss i Middelhavet. Det var nok en god del verre da,
en det du ser på det første bildet her.
Kansje kan jeg best beskrive "styrken " av uværet slik:
M/S Vestan hadde en motor av typen Burmeister & Wain
 som ytet 20700 BHK og i vanlig fin sjø/ strøm kom vi da
opp i en fart av ca. 15/ 16 knopp.  Når uværet var som
værst hadde vi en
avdrift på ca. 1 til 2 knopp.
Uværet satte også spor etter seg ombord.
En leider som gikk fra båtdekket og ned til dekk ble f.eks.
fjernet fra dekket, bøyet og vridd. Mener at leideren var
av den typen som her i fotoet til venstre merket med et
"blikkfang" merke og pil. Husker også at flere "deksler", av
typen som pil 1 peker til, se bilde nest nederst, ble krøllet
sammen, som sølvpapir, og skyllet/kilt inn under rørgatene.
"Nei, det er ikke greit å være fuggel i dag" hadde nok
matrosen, her under, sakt dersom jeg hadde snakket til han i
det uværet, men det gjorde jeg altså ikke,
for mener det skjedde på natta og jeg arbeidet på dagtid.
På det nedre bildet kan dere få et inntrykk av den propellen
"galeislaven" (motoren) omtalt her over  "slavet"
med å drive rundt, både under stormen og ellers ;o).


 
Dekselet på MS Vestan
In my time aboard the M / S Vestan, in 1970, I experienced most
nice calm weather, the type you see on the three lower photos here ,
but now I want to tell about a time storm hit us in the Mediterranean.
It was probably a good deal worse when, one that you see on the
 first picture here. Maybe I can best describe the " strength " of the
 storm as follows: M / S Vestan had an engine of a Burmeister & Wain
 which rendered 20,700 BHP and the common good sea / power
 came when we a speed of approx . 15/16 knots. When the storm
 was as best ever we had a drift of approx . 1 to 2 knots.
The storm also put his mark on board. A ladder that went from the
boat-deck and down to the deck were such removed from the deck,
bent and twisted . Believes that the ladder was
of the kind here in the photo on the left marked with a
" eyecatcher " sign and arrow. Remember also that several " covers "
of type as arrow 1 points to see picture second bottom was curled
together, such as silver paper, and rinsed / wedged in pipe trenches .
" No, it's not okay to be a bird of the day" had enough
sailor , here below, said if I had talked to him in the storm , but I did
therefore not to believe it happened at night and I work during the day.
In the lower picture you can get an idea of ​​the propeller
" galley slaves " (the  ship's engine ) discussed here " slaved "
of running around, both during the storm and otherwise

Thanks to Google translator who has been a great help here,
I think ;o) .
On M/S Vestan 1970
 Stories   Me at sea   News    free counters Til framsiden av mitt corner