Norwegian sailors

in Kingston

1966
OK Hauge i Kingston 1966
Forfatteren i Kingston 1966    Author in Kingston in 1966

Samholdet, Norske sjømenn 

imellom i 1966,  var det bra?

Maskinene vi hadde med i lasten fra London skulle losses i Kingston og vi ble derfor
værende der. Først etter at denne lossingen var unnagjort satte vi kurs for Oracabessa,
nord på Jamaica, for lasting av bananer. Fortellingen her hendte en gang
mens vi enda befant oss i Kingston. Tidligere den kvelden hadde en kamerat og
jeg vært inne i byen på kino. Da vi kom tilbake til båten ble vi stående på dekk en
stund og "prate". Kvelden var så fin at ingen av oss hadde noe hast med å komme
oss ned i lugarene. Plutselig, mens vi sto der ble vi oppmerksom på at tre menn
kom mot landgangen. Gutten i midten gjenkjente vi straks og kun han entret ombord,
mens de andre fortsatte videre på kaien. Trolig ble vi nok da litt nysgjerrige
for vi var ikke sene med å spørre han som kom ombord:"Fikk du hjelp med å
finne tilbake til båten?" "Vel, ikke akkurat det" kom svaret og så begynte han på
denne fortellingen: "Jeg rakk ikke å følge de andre gutta, når de dro på land, fordi
jeg ikke da var ferdig med jobben. Når jeg så siden kom opp i byen så jeg ikke
mer til noen av dem. Til slutt besluttet jeg å ta en Cola på et "folksomt" sted før
jeg returnerte til båten. Noe senere, da jeg mente det var på tide å bryte opp, kom ei
"dame" og tilbød sine tjenester. Det at jeg ikke var interresert, må hun ha likt dårlig,
for like etter kom to mann bort og begynte å snakke til meg. Det viste seg å være to
andre Norske sjømenn. De hadde sittet noe tilbaketrukket i lokalet, men fått med seg
hele "opptrinnet". De hadde da også merket seg at hun, som hadde vært bortom meg like
etter hadde gått bort til to "skumle" karer og fortalt dem noe. Straks etter hadde
de karene forsvunnet ut ei bakdør. Jeg fortalte sjømennene hvilken båt jeg var på
og hvorfor jeg befant meg der uten annet "selskap". De tilbød seg da uoppfordret å
slå følge med meg til båten og sannelig var det bra, for like utenfor sto de to
"typene". De hadde tatt oppstilling, en på hver side av inngangen. Der sto de da og
"skulte" på oss, når vi kom, men heldigvis unnslapp vi andre ubehageligheter."
Slik sluttet han fortellingen.
De to andre karene vi hadde sett var altså de to vennlige sjømennene han fortalte
om her over. Trolig hadde de, med sin oppfatning og resolutt inngripen, forhindret
at vår kamerat fikk oppleve en sørgelig hendelse. Så ja, samholdet blant Norske sjømenn
var tydeligvis, i 1966, helt på topp. 

Cohesion, Norwegian sailors between

 them in 1966, it was good?


Friend og OK Hauge in Kingston 1966
Friends in Kingston 1966
The machines we had in the cargo would be unloaded from London to Kingston and we were therefore
remain there . Only after this discharge was done we set course for Oracabessa ,
north of Jamaica , for loading bananas. The story here happened once
while we still found ourselves in Kingston. Earlier that evening had a mate and
I was in town at the cinema . When we got back to the boat we were standing on the deck one
while and " chat " . The evening was so fine that none of us had any hurry to get
down in the cabins . Suddenly , while we were there we were advised that three men
came to the gangway. The boy in the middle we recognized immediately and only he entered on board ,
while the others continued on the pier. Probably we were probably as little prying
for we were not slow to ask who came aboard , " Did you get help
get back to the boat ? " " Well, not exactly " came the answer , and so he began
this story : "I did not have to follow the other guys , when they went on shore because
my job was not then completed . When I later came up in the city do not either
see any of them. Finally I decided to take a Coke on a " hopping " place before
I returned to the boat. A bit later , when I thought it was time to break up , get a
" Lady" and offered hers services . The fact that I was not interested , she must have liked the poor ,
and soon after came two men away and started talking to me. It turned out to be two
second Norwegian sailors. They had been somewhat secluded in the room , but brought with them
the whole " scene " . They had in fact noticed that she, who had been the backside of me as
after had passed away two " creepy" guys and told them something . Immediately after had
these men disappeared out a back door . I told the sailors which boat I was on
and why I found myself there without another "company" . They offered when uninvited to
accompany me to the boat and indeed it was good for the stood just outside the two
"types " . They had been set up , one on each side of the entrance. There they stood then and
" hidden " for us when we arrived , but luckily we escaped other unpleasantness . "
So he quit his story .
The other two guys we had seen was thus the two friendly sailors he told
about here . Probably they had with their opinion and resolute intervention prevented
that our fellow experienced a distressing event. So yes , solidarity among Norwegian sailors
was evidently, in 1966 , at the peak.
Sorry for the errors as always seems to aper when I use translations software,
I think it has something with my eminent English to do :o).
    Stories    Me at sea    News free counters  
Link til home  i ikonet under
Til framsiden av mitt corner