Kanskje også du Kurt?

En fortelling fra kurs nummer 27, tittel: «Oljemaling», ved Folkeuniversitetet Friundervisningen i Time & Hå 12/2 1986. Her fortalt av læreren ved kurset 

Odd K. Hauge in his studio on Bryne       Odd K. Hauge:
Flere av kursdeltakerne hadde spurt om jeg kunne ta med noen av mine maleri og vise dem, for de hadde ikke sett ferdige bilder av meg. Denne fjerde kurskvelden i «vårsemesteret» hadde jeg da tatt med flere av mine mindre malerier, med forskjellige tema som: portrett, landskap, dyr, blomster, folk og sjø motiv. Tavlen i klasserommet, ved Time ungdomsskole, strekte seg nesten over hele endeveggen, bak kateteret og den hadde en liten hylle nederst. På denne hyllen plasserte jeg så de medbrakte maleriene. Jeg hadde også tatt med en liten kryssfiner plate, for å vise dem hvordan de på en enkel måte kunne lage seg en palett. Denne plasserte jeg lengst borte på hyllen mot vinduet. Når bildene var oppstilt lot ikke reaksjonen vente lenge på seg. Etter alle disse årene er det en bemerkning, av disse, jeg enda husker og den kom fra Kurt. Han sa noe slikt som: «Omtrent alle maleriene der ser fine ut for meg, kanskje spesielt det hundebildet, for jeg liker å se hva motivene er, men slike abstrakte greier, som det bildet mot vinduet vil jeg ikke male».
Kurt trodde naturligvis, at den paletten jeg hadde stilt opp også inngikk i min lille «maleri utstilling», fordi jeg hadde inntil da ikke fortalt dem at jeg ville tipse dem om å lage en enkel rett firkantet palett. Den jeg hadde stilt opp hadde jeg dessuten også selv blandet litt maling på. Etter at misforståelsen ble oppklart var det flere som trakk på smilebåndet og ikke minst Kurt så tydeligvis mye mer lettet ut.
Etterord:
De syv deltakere som gikk på det oljemaling kurset var flinke og det vil ikke forundre meg dersom gjerne flere av dem siden har malt abstrakte maleri, kanskje også du Kurt?

Perhaps also you Kurt?


A tale from the course number 27, title: "oil paint", at the People's University Free teaching in Time & Hå 12/2 1986. Here told by the teacher of course Odd K. Hauge:
More of the course participants had asked if I could bring some of my painting, and view them, for they
had not seen the finished pictures of me. This fourth evening courses in "spring semester" I had when taken with several of my smaller paintings, with different topic such as: Portrait, landscape, animals, flowers, people and the sea motif.
Chalk board in the classroom, by the Time middle school, stretched out almost over the entire end wall, behind my desk and it had a small shelf at the bottom. On this shelf I placed so the paintings. I had also included a small plywood plate, to show them how they easily could make them a palette. This I placed at the far end on the shelf toward the window.
When the pictures were placed did not let the reaction wait a long time in coming. After all these years, there is a comment, out of these, I even remember, and it came from Kurt.
He said something like: "just about all the paintings which look good to me, maybe especially the dog picture, for I like to see what the motives are, but such abstract stuff, like the picture to the window I will not paint".
Kurt thought, of course, that the palette I had lined up also entered in my little "painting exhibition", because I had not until then told them that I would tell them to make a simple dish square palette. The one I had lined up I had, moreover, also, even mixed a little bit of paint on.
After the misunderstanding was cleared up, there were several that drew on the smile and not to mention Kurt so obviously much more a sigh of relief.
Afterword:
The seven participants who went on the oil painting course was good and it will not surprise me if several of them since have painted abstract painting, maybe also you Kurt?


The Peacock page