It could have gone really wrong, but I was lucky. 

A story from the time at sea.  Also in English, bellow here.

Andre ombord:
Oiler in Kingston   To venner
 Fotballaget  4 venner
At Orcabessa

Fortelleren 
slapper av på fritiden.
Også lenker til andre 
mannskaper ombord:
Fotballaget og guttene 

Her er et  foto av båten hendelsen
skjedde på.Nærmere opplysninger
 om båten og dens historie finnes
 her i denne lenken.
Jeg hadde mønstret på M/S Northland, som smører, og skipet gikk i fart mellom England og Jamaica. Episoden jeg nå vil fortelle om hendte et sted ute i Nord-Atlanteren, da vi nærmet oss Jamaica og er relatert til jobben min ombord. Det var en dag sommeren 1966. Været var nydelig, strålende sol og fin temperatur, nettopp en slik dag jeg likte å få en sveisejobb oppe på dekk. Vel, jeg måtte jo rigge meg til med sveisemaskin og kabler der, men selve jobben var luftigere enn som så. Sakens kjerne var at en "sikkerhetsbøyle" høyt oppe i den aktre masten hadde røket i festet mot masten , så den skulle jeg reparere.
Kanskje ikke en vanlig jobb for en smører, men jeg hadde fire år som mekaniker læregutt, med innlagt opphold i sveiseavdeling, som ballast, så anså oppgaven som helt kurant. Jeg antar at arbeidet i forkanten av selve sveisingen var at jeg kløv opp i masta, for å bese bruddet. Hvilke elektroder jeg ville benytte var avhengig av materialene der og trolig måtte bruddstedet renses.
Etter å ha festet jording kontakten begynte jeg å klyve opp i masten iført hodehjelm og sveisehansker. I lommen hadde jeg basiske elektroder, slagghammer og stålbørste. Elektrodeholderen og sveisekabelen trakk jeg med meg mens jeg klatret. I lærebok for sveisere av Ole Hvamb, utgitt 1962, står i nedre avsnitt side 9: "og framfor alt, stikk aldri elektrodeholderen opp under armhulen under slaggbankingen. Armhulen kan være fuktig av svette." Akkurat det hadde jeg ikke i tankene der oppe i masta. Båten gjorde omkring 18 knopp og hadde en svak sideveis svingning (slingring), som krevde at jeg måtte holde meg fast med venstre handa , siden jeg holdt elektrodeholderen i den andre. Godt kommet opp og skulle koble elektroden, som jeg holdt fastklemt i venstre armhule, til elektrodeholderen skjedde det Ole Hvamb hadde advart mot. Strømstøtet jeg der fikk var så kraftig at taket glapp. Idet jeg var i ferd med å falle ned var jeg heldig og fikk grep med min høyre hånd , så det ble elektrodeholderen og sveisekabelen som traff dekket og ikke meg. I fortsettelsen valgte jeg å feste elektrodene i elektrodeholderen nede på dekk og klatret opp og ned i masten til "sikringringen" igjen var forsvarlig sveiset til masten.
On English by Google free translations:
I had signed on M / S Northland , which greaser and the ship was sailing between England and Jamaica. The episode I will now tell you about happened somewhere in the North Atlantic, as we approached Jamaica and is related to my job board. It was a day in summer 1966. The weather was gorgeous, glorious sunshine and nice temperatures, just one of those days I liked to get a welding job on top of the deck. Well, I had to rig me with the welding machine and cables there, but the job itself was fluffier than that. The real issue was that a " safety guard " high up in the aft mast had broken the bracket against the mast, so that I should repair .
Maybe not a regular job for a oiler
, but I had four years as a mechanic apprentice , with inlaid stay in the welding department, ballast, as regarded the task as totally kind of problem. I guess that worked the front edge of the weld was that I climbed up the mast , to triumphs breakup . Which leads I would use depended on the materials there and probably had the fracture site to be cleaned.
After attaching the grounding connector I began to climb up the mast head wearing a helmet and gloves. In my pocket I had basic electrodes , chipping hammer and wire brush. The electrode holder and welding cable I pulled with me while I climbed. In textbook for welders Ole Hvamb , published in 1962 , stands in the lower section page 9 , " and above all , never insert the electrode holder under the armpit during slag tapping . Armpit can be damp with sweat. " Just what I had in mind not up there in the mast . The boat did about 18 bud and had a slight lateral oscillation ( wobble ) , which required that I had to hold on with my left hand , since I held electrode holder in the other. Well come up and would connect the electrode, as I was trapped in the left armpit , to the electrode holder occurred Ole Hvamb had warned against . Power collision where I received was so powerful that the roof slipped . As I was about to fall down , I was lucky and got to grips with my right hand , so it was electrode holder and welding cable which hit the deck and not me. In the sequel , I decided to attach the electrodes in the electrode holder down on the deck and climbed up and down the mast to "
safety guard " again was responsible welded to the mast.
free counters

FreeMetaTagGenerator.com

HOME