KNM på tokt til Sverige

Karlskrona i Blekinge juli 1969


Statue på torvet i Karlskrona 5. juli 1969Omvising i Karlskrona sommer 1969

Gutta på KNM "Brann" på badestrand
KNM på oppdrag til Sverige juli 1969
Juli 1969 ble jeg med på tokt "utenlands". Oppdraget
 besto  i å fremvise to kanonbåter til "broderfolket".
Båtene reiste fra Bergen, og da er det vel ingen stor
overraskelse at den ene hadde navnet KNM "Brann",
 og blant besetningen der befant  også jeg meg.
I Karlskrona fikk vi høyere Svenske offiserer ombord,
og så ble det "test-kjøring" rundt  i det lokale
farvannet . Under oppholdet i Karlskrona fikk
 vi også anledning til litt hyggelig adspredelse, hvor
blant annet omvising i byen og en tur til byens
koselige badestrand inngikk. Tre av fotoene her
"knipset" jeg 5. juli 1969. Det ene har motiv fra
byvandringen,  med kjentmann som forteller, og
det andre viser noen av "gutta" fra KNM
 "Brann" ved badestranda. Statuen, som ses her,
 står ved nordens største torv, som Karlskrona
kan smykke seg med. Fotoet hvor vi kjører i
formasjon, er ikke fra turen, men siden jeg ikke
 hadde noe foto fra den Svenske skjærgården falt
valget på dette foto isteden, for selvfølgelig
skulle jeg ha med minst et "kanonbåt
foto" her i min lille beretning. Etter snart tre
år i marinen da  og med tjeneste på fem
forskjellige fartøy der, syntes jeg toktet til
Sverige, for mitt vedkommede, var en
hyggelig opplevelse å få være med på, før jeg
igjen søkte hyre på en båt i handelsflåten.
Flere år etter selve turen kom jeg over en
artikkel hvor det sto at Sverige hadde
opprustet sine kanonbåter, som de
hadde kjøpt fra Norge, så toktet til Karlskrona,
i Blekinge, hadde nok vært optimalt,
på flere måter.
Heia Brann!
     
July 1969, I joined the expedition " overseas ".
Assignment  was to present two gunboats to
" brother people". The boats traveled from Bergen,
and then it 's not a big surprise that one had the
name KNM "Brann"  and among the crew which
also found myself. In Karlskrona got higher
Swedish officers on board, and so was the "test -
drive " around in the local waters . During our
stay in Karlskrona received  we also allowed some
 pleasant diversion, where including guided tours
of the city and a trip to the city nice beach signed.
Three of the photos here "snapped" I 5 July 1969.
One has design from touring the city, with a guide,
and the second shows some of the "boys " from
KNM "Brann" at the bathing beach. The statue, as
seen here, standing at Scandinavia's largest peat,
which Karlskrona can boast . The photo where we
run in formation, is not of the trip, but since I do not
 had some photos from the Swedish archipelago fell
choice on this photo instead, for course
I should have at least a "gunboat
foto' here in my little story. After almost three
years in the Navy then and the service of five
different vessels there, I thought the mission to
Sweden, for my part, was a pleasant experience
to be part of this, before I again searched wages
in the merchant marine.  Several years after actual
trip, I came across an article where it was that
Sweden had upgraded their gunboats,
that they had purchased from Norway,
then cruise to Karlskrona, Blekinge, had
probably been optimized in several ways.
Hooray Brann !
 Stories   Me at sea   News