Steinfalk og siden Hystein

Fotograf: Ray Perry

Steinfalk fikk siden navnet Hystein

Maskinrom fylt av eksos

Vi lå ved kai da dette hendte en gang oktober 1971.
En av mannskapet kom bestyrtet inn på lugaren og sa at det kom røyk opp fra maskinrommet.
En stund tidligere hadde jeg stoppet hovedmotoren, en 12 sylindret Caterpillar,
så da var det bare hjelpemotoren som var igang for å drive generatoren, inntil
jeg hadde fått koblet oss til strømuttaket på land. Borte ved maskinrommet
klarte jeg ikke å lokalisere noen brann, så da gikk min mistanke fort til
hjelpemotoren. Det slo meg at jeg en gang tidligere hadde vært borti noe lignende og det var da
jeg hadde gjennomført et kurs i røykdykking på Håkonsvern. Der hadde vi hatt godt
røykdykkerutstyr, da vi måtte ta oss fram gjennom en konstruksjon fylt med røyk.
Der på M/S "Hystein" hadde vi ikke, meg bekjent, slikt utstyr.
Imidlertid røyksituasjonen ble fort forverret, så situasjonen krevde rask handling.
Vi ville vel nødig tilkalle en røykdykker, men det hadde nok vært det riktigste.
I det minste kunne jeg da ha lånt hans spesialutstyr, maske og flaske.
Der da valgte vi å gå for en nødløsning. Jeg fikk surret et *tau rundt livet
og et fuktig tøystykke, rundt nese og munn, før jeg "stupte" ned i røyken.
Fra revolver til spøk: "Jeg hadde kanskje lekt for mye bankrøver og sheriff, som barn,
og idag hadde vel løsningen blitt en finlandshette i steden."
Satte så peiling mot hjelpemotoren. Der så jeg at eksosrøret var røket,
så stoppet straks motoren og kom meg opp, uten å bli halt opp.
Jeg husker operasjonen som alt annet enn behagelig, og var i lang tid etter
temmelig "hårsår" for den minste lukt av eksos. Jeg var jo ikke noen røyker,
men i ettertid har denne tanken streifet meg, kan en slik overdose med eksos
tilsvare et vist antall røkte sigaretter? Vel, nå er det for sent å angre, gjort
er gjort, er det ikke det en sier? Men, moralen av dette bør bli at kommer du
i en lignende situasjon, sørg da for å ha røykdykkerutstyr tilgjengelig eller,
hvis ikke, tilkall en røykdykker (Brannstasjon). En blir nemlig neppe betalt ekstra
for slik improvisert inngripen, nettopp beskrevet, og helsemessig positiv profitt
blir det hvertfall ikke, snarere tvert om.
* I dag mener jeg tauet var en foranstaltning for å kunne trekke meg opp, i tilfelde jeg skulle ha
segnet om nede i eksosen, men det var kansje heller ment å være en måte å finne lettvint
veien tilbake gjennom "skodda", eller kanskje begge deler.

Engine room filled with exhaust

We was docked when this happened sometime in October 1971 .
One of the crew was startled into the cabin and said it was the smoke from the engine room.
A while earlier I had stopped the main engine is a 12 cylinder Caterpillar ,
so it was just using the engine that was initiated to drive the generator until
I had connected us to the power of the country . Over by the engine room
I could not locate any fire , so I went my suspicion continued to
auxiliary motor .
It occurred to me that I once had previously been involved in anything like this and it was then
I had completed a course in smoke diving in Håkonsvern . There we had good
breathing apparatus , when we had to make our way through a structure filled with smoke.
There on the M / S " Hystein " we had not , to my knowledge , such equipment.
However, the smoke situation was fast deteriorating , as the situation demanded quick action.
We would probably rather not call an SCBA , but it had probably been the most correct .
At least then I could have borrowed his special equipment , mask and bottle.
There, when we chose to go for an emergency . I got tied a *rope around his waist
and a damp cloth , around the nose and mouth, before I " plunged " into the smoke.
From revolver to joke: "I had maybe played too much bank robber and sheriff, as a child,
and today, the solution had become finland hood instead."
Put as soon bearing the auxiliary motor . There I saw that the exhaust pipe was coated,
then immediately stopped the engine and got up without being hauled up .
I remember the operation was anything but pleasant , and was for a long time after
rather " touchy " for the slightest smell of exhaust. I was not a smoker ,
but in retrospect, this thought crossed my mind , such an overdose of exhaust
correspond to a certain number of cigarettes smoked ? Well, now it's too late to regret , made
is done, it is not that a saying? However , the moral of this should be that you will
in a similar situation , make sure to have breathing apparatus available or ,
if not, consult one SCBA ( fire station ) . A will in fact hardly paid extra
for such impromptu intervention , just described , and health-related positive profit
it is certainly not , rather the opposite .
*Today I think the rope was a precaution to pull me up, random I should have
collapsed down the exhaust, but it was maybe rather meant to be a way to find convenient
way back through the "haze", or perhaps both.
Google Translate used, thanks a lot Google.

   News