free counters
Flagging på halv stang

På søk i Skagerak

På O/S Farm, var tjenesten som et oppsynsarbeid å betrakte,
mens på kanonbåtene bar tjenesten mer preg av å være en forsvars-beredskap.
Men unntak inntraff, bl. annet dette jeg nå vil fortelle litt om.
Det hendte en, av mange fine, sommerdager på Sørlandet
og flere fant da anledningen til å hygge seg med båtturer på sjøen.
Denne spesielle dagen kom et raskt væromslag, med kraftig vind og grov
sjø som resultat.
For de som befant seg ombord i større fritids-båter gikk
det heldigvis bra, men
for to personer, som befant seg i en liten seiljolle, et stykke
syd for Arendal, endte dette
katastrofalt. De ble meldt savnet og leting ble iverksatt.
I denne letingen ble også
kanonbåten, hvor jeg var, satt inn i leteaksjonen.
Etter en tids leting fant vi den kullseilte seilbåten, men dessverre var begge druknet
og kun han som hadde bundet seg fast til toften ble funnet av oss.
Vi hadde alle ønsket oss en bedre utgang på det oppdraget.
Ja, for 45 år siden ble altså kanonbåter benyttet i søke- operasjon,
etter savnede, og
trolig blir de også i dag nyttet til lignende operasjoner.
KNM Kanonbåt
On the O/S Farm, was the service as a guard-work to look at,
While at Cannon boats bar service more on the character of being a defense-readiness.
But the exception occurred, including other things, this I now want to tell a little bit about.
It happened one, of a lot of nice summer days, in southern Norway
and more found when this opportunity to enjoy boat rides on the sea.
This special day came a quick weather, with high winds and rough seas as a result.
For those who found themselves aboard the larger leisure-boats went there fortunately
 good, but for two people, who found themselves in a small dinghy some distance south
of Arendal, ended this a disaster. They were reported missing and the search
was implemented. In this search was also Cannon boat, where I was, put into the
 exploration action. After a period of exploration, we found the wrecked sail boat,
 but unfortunately, it was both drowned and only he who had bound himself
firmly to the toften was found by us. We had enough all wished us a better
output on that mission. Yes, for 45 years ago, that is, Canon boats used in the
search operation, after a missing persons case, and probably, they are also currently
utilized to similar operations.
   Til framsiden av mitt corner          Stories        Me at sea     News