Hendelse da jeg var ombord i 

 P975-KNM "Odd" MKB i 1968.

Vi hadde nettopp avsluttet en øvelse og befant oss et stykke syd for Svolvær, da båten helt ufrivillig tok kontakt med «Mor Norge». Dessverre var det nok også skjæret(*2) som kom seirende ut av bataljen. I det øyeblikket sammenstøtet(*1) skjedde befant jeg meg i en stol i kontrollrommet. Den ble jeg imidlertid fort rykket ut av og nedslaget, var ikke av det blide slaget. Full mobilisering fulgte deretter, for det viste seg at båten begynte å innta vann. En av skipets maskinister kom plutselig løpende, forbi meg, og inn i maskinrommet, hvor han forsøke å få maskinene til å ta kjølevannet fra maskinrommet, men det ble fort avsluttet, idet dørkplatene der inne begynte å bevege seg på grunn av det inn-trengende sjøvannet.
Selve redningsaksjonen, med stempling(*3), skaffing av pumper og så videre, lyktes likevel rimelig bra, for en annen båt kom oss til unnsetning.
KNM Odd ble fastgjort til siden av denne og slik ble vi buksert inn til slipp i Bodø.
I etterkant kom jeg i snakk med en av mannskapene på «hjelpebåten», og da fortalte han at de, etter at KNM Odd var festet til deres båt hadde gått vakt med redskap, trolig brann øks, for å kappe disse trossene, i tilfelle «vår» båt skulle begynne å synke, og da på den måten forhindre at vi skulle trekke dem med oss i dypet. Heldigvis skjedd ikke det.

Fra Bodø til Bergen måtte vi så slepes, fordi maskineriet var ubrukelig.
Den slepeturen så lenge ut til å gå bra, men ved Stadhavet kom vi ut for røffere sjø og slepe trossa røk. I de værforholdene der da var det ikke lett å få en ny trosse ombord. Imidlertid klarte en gode sjømannen fra Haugesund å få tak i kastelinen på det andre eller var det kanskje tredje kastet. Vi hadde da virkelig kommet fare-truende nær fjellene på land. Matrosen fikk halt slepetrossen ombord og fikk den festet. Denne spendende opplevelsen fikk jeg med meg fra en plass over broen, for i maskinrommet var det ikke særlig mye å jobbe med under slepingen. Noe mer spendende hendte ikke videre på «vårt» slep til Bergen.
*1.: Mener at skjæret ble synlig for oss før vi kom oss derfra og antar at det var ca. en meter under havoverflaten da kollisjonen intraff. Båten vår stakk trolig ca. 1,65 meter dypt.
*2.: Båten hadde ikke full fart i sammenstøtet, men trykket ble likevel kraftig. 
*3.: I dette arbeidet sprakk sømmen i buksa til en av besetningen, så «enden» blei nærmest som et akterspeil på et rådyr å se, men der og da syntes jeg ikke
det var noe å smile av. Snarere betraktet jeg den spjæra buksa som et synlig bevis på topp innsats i stempling arbeidet.
 Egentlig rart hva en kan huske på i ettertid.

With use of Google translator to English:

Event when I was aboard

 P975 - KNM " Odd" MKB in 1968.

We had just completed an exercise and found ourselves some distance south of Svolvaer, when the boat completely involuntarily made ​​contact with "Mother Norway ". Unfortunately, it was probably also the cut (* 2 ) which was victorious battle of the champions . The moment the clash (* 1 ) happened , I found myself in a chair in the control room . It was , however, I quickly came out of the crash and was not of the gentle stroke. Full mobilization followed then , it turned out that the boat began to surface waters . One of the ship's engineers came suddenly current , past me and into the engine room , where he was trying to get the machines to take cooling water from the engine room , but it was soon completed , taking the door panels inside began to move because of the in - needy seawater.
The rescue operation , with stamping ( * 3) , skaffing of pumps and so on, eventually succeeded reasonably well for another boat came to our aid .
KNM Odd was attached to the side of this and so we were towed to the drop in Bodø.
Afterwards I came into conversation with one of the crews of " using the boat ," and then he told them , after KNM Odd attached to their boat had gone guard with tool, probably a fire ax to cut these ropes in case " our " boat would begin to decline, and then the way to prevent that we should pull them with us in the depths . Fortunately happened not.

From Bodo to Bergen we then had to be towed because the machinery was useless .
The tow ride so long seemed to go well , but when Stadhavet we came out of rough waters and tow rope broke . In the weather conditions there when it was not easy to get a new bucking board. However, managed a good sailor from Haugesund to obtain throw line in the second or maybe it was the third cast. We then had truly arrived hazard looming near the mountains on land. The sailor got lame tow walrus on board and got it fixed . This overspend the experience I had with me from a place over the bridge to the engine room , there was not much to work with when towing . Something more overspend end did not happen upon "our " tow to Bergen.
* 1 : Consider that the blade was visible to us before we got there and assume it was about . one meter below the surface when the collision occurred on . Our boat ran probably about . 1.65 meters deep.
* 2 : The boat was not full speed in the collision , but the pressure was still powerful .
* 3 : In this work, cracked seam in the pants of one of the crew as "the end" was almost like a transom on a deer to see, but at the time I thought not
it was something to smile about. Rather, I considered it ripped my pants as a visible proof of the state 's efforts in stamping work.
 Actually wonder what one can remember later .

Andre minner fra tiden på kanonbåt

Kansje kommer de også "på trykk" i Odd´s Corner

Mislykket fotosafari
På søk i Skagerak
PR-stunt til Karlskrona i Sverige

Other memories from the time the gunboat

Maybe they will also be "on tap" in Odd's Corner
Unsuccessful photo safari
In Search of the Skagerrak
PR stunt to Karlskrona in Sweden

Her under er et bilde av KNM Odd på slippen i Bodø, hvor lekkasjen ble midlertidig reparert.
Here below is a picture of KNM Odd on the slip in Bodø, where the leak was temporarily repaired.
KNM ODD på slipp i Bodø 1968
Resultat av undervannskjærs  forsøk på propell design
Score underwater inshore effort propeller design
Spesial design propeller 1968

Sommerens kystekskadre 1968

Kirsti Sparboe og skvadrons orkesteret

Summer kystekskadre 1968