Expo 1970 Osaka Japan by Odd K. Hauge

I Japan 1970

I 1970 anløp M/S Vestan Japan for periodisk vedlikehold.
Vi ankom først Yokohama, hvor jeg husker en stor grønn tankbåt, tilhørende rederi Sig. Bergesen,
lå på motsatt side av samme kai som oss. Oppholdet i denne byen ble kort, men kokken og jeg rakk
en snartur inn i byen og der traff jeg også et par av mannskapene fra "Stavangerbåten" nevnt over.
Fra Yokohama gikk turen til , for dokking og planlagt vedlikehold. Jeg hadde nok ikke
trodd at så mange mann skulle deltatt i vedlikeholdsarbeidet, som det faktisk gjorde. Det var
også for meg noe uvanlig å se at alle arbeiderne var iført hvite kjeledresser og hvite hansker.
Trimmingen/ gymnastikken arbeiderne utførte, på land i fritida, var også noe spesielt, syntes jeg da.
Selve byen, som ble etablert 1. mai 1953, mente jeg tok seg penest ut fra et utsiktspunkt i
parken i åsen over bebyggelsen. Under vårt opphold i Japan var nok besøket vi hadde til verdensutstillingen
i Osaka det jeg satte mest pris på. I forbindelse med reisen dit hadde vi et stopp i Kobe. I den
byen så jeg for første gang en helt overbygget handlegate. Den lange oppbygde kjøretraseen i byen
ble det andre av mine fotomotiv derfra. Mitt frisør-besøk i Kobe ble også en usedvanlig opplevelse,
ettersom frisøren der vasket håret mitt før klippingen, noe andre frisørene tidligere ikke hadde gjort.
I dag er det vel nærmest obligatorisk med hårvask, før klipping, hos alle frisørene?
På reisen til utstillingen, som forøvrig foregikk med tog, fikk jeg ellers en liten støkk da et møtende
tog passerte oss første gang. Det gikk jo ikke helt stilt for seg og først da ble jeg klar over at
det var dobbelspororet jernbanen der. Utsikten fra toget var ellers variert. Noen ganger så vi ut på
kulturlandskap og andre ganger på mindre og større bebyggelse. Et sted, da vi kjørte gjennom/over en by,
fikk vi et veldig bra overblikk over byens hustak og da ble jeg en smule imponert over alle TV antennene
som raket opp fra takene. Fra NRK kom de ordinære farge-tv-sendingene fra 1975.
Inne på selve Expo 70 var det flere spesielle bygninger å se, men den russiske og en annen, oppført
av kjempestore trær, var de bygningene som imponerte meg mest.
Denne min lille fortellingen vil jeg siden supplere med mine foto fra Innoshima, Kobe og Expo 70 i Osaka,
så velkommen tilbake. 

In Japan 1970

In 1970 Calls M / S Vestan Japan for periodic maintenance.
We arrived first Yokohama, where I remember a big green tanker, owned shipping company Sig. Bergesen,
lying on the opposite side of same pier as us. The stay in this city was short, but the chef and I managed
one quick trip into town and there I met also a couple of crews from "Stavanger boat " mentioned above.
From Yokohama went to , docking and planned maintenance. I probably would not
thought that so many men would have participated in maintenance work, as it actually did. It was
also for me something unusual to see that all the workers were wearing white overalls and white gloves.
Trimming/ gymnastics workers carried out on land in his spare time, was something special , I thought then.
The town, which was established on 1 May 1953, meant I took the prettiest out from a vantage point in
park on the hill above the village. During our stay in Japan was probably the visit we had the World Exhibition
Osaka that I put most. As part of the journey where we had a stop in Kobe. In the
city I looked for the first time a whole shopping arcade . The long rebuilt drive route in the city
was the second of my photo subjects there. My hairdresser visits Kobe was also an extraordinary experience,
as the hairdresser where washed my hair before cutting, something others hairdressers had not previously done.
Today it is well almost compulsory hair wash before cutting, to all the hairdressers ?
On the journey to the exhibition, which by the way went by train, otherwise I got a little fright when an oncoming
train passed us the first time. It did not go perfectly set for himself and only then I realized that
it was double - spororet railway there. The view from the train was otherwise varied. Sometimes we saw on
cultural and other times in smaller and larger settlements. A place, as we drove through / over a town,
we got a very good overview of the town's rooftops and then I was a bit impressed with all TV antennas
who raked up from the roofs. From Norwegian came the ordinary color television broadcasts from 1975.
Inside the Expo 70 was more special buildings to see, but the Russian and another listed
of giant trees, were the buildings that impressed me the most.
This my little story since I supplement with my photo from Innoshima, Kobe and Expo 70 in Osaka,
so welcome back.