free counters
 From visit in AAndalsnes 1969 
   Noen av gutta p� KNM "Kjekk" slapper av p� pop�en og stillingene her skulle vel passe til fortellingen her under ;o))).
�verst til venstre i fotoet kan en se at brygga i �ndalsnes er pyntet for Kongelig velkomst, sommeren 1969.
Some of the guys on KNM "Kjekk" relaxing on POPs. At the top left of the photo you can see the pier in �ndalsnes is embellished
to receive royal visits, summer 1969.

"Ufrivillig sabotasje" av prominent omvising.

"Involuntary sabotage".

Denne episode, som hendte da jeg tjenestegjorde p� KNM "Kjekk", hadde g�tt helt i "glemmeboka". Imidlertid ved blaing i en annen bok, et fotoalbum, ble glemselens sl�r en smule fjernet. Prominente personer skulle p� seiltur mellom to steder her vest i Norge , sommeren 1969. Blant disse selebre personene befant det seg ogs� et medlem fra den Engelske kongefamilien.
KNM "Kjekk" skulle p� en diskre m�te, dvs. minst mulig synlig fra seilb�ten, v�re eskortefart�y for den. En av dagene under oppdraget m�tte vi likevel opps�ke b�ten, muligens var det for avlevering av post eller kanskje ikke. 
Kontakten skjedde p� min frivakt, da jeg befant meg p� banjeren.  Jeg var i ferd med � forlate den, for � beskue hendelsen, fra beskjeden plassering oppe p� dekk, da jeg h�rte noen kom imot meg. Det ante meg hva det kunne v�re, s� jeg slo kvikt revers, hastet igjennom banjeren og s�kte "kirkeasyl" fremme i v�rt lille "avtrede".
Hvorfor denne reaksjonen min? Tydeligvis �nsket jeg ikke da en slikt bardus "n�rm�nstring". Engelsken min var lite god og "striglingen": nybarbert, nykjemmet og blankpussa sko, trolig heller ikke noe � skryte av. Fra min posisjon p� "dosk�la" kunne jeg h�re det "gikk" i engelsk og norsk utenfor dod�ra. Plutselig ble d�rh�ndtaket lukket ned, men jeg hadde selvf�lgelig l�st. Litt mer r�sking i h�ndtaket fulgte ogs� f�r "delegasjonen" fortsatte.
Min tilflukt p� toalettet eliminerte, p� en meget effektiv m�te � i etterkant kunne berette om et "�refult" m�te med et medlem i den Engelske kongefamilien, for det viste seg i etterkant at et h�yere befal p� KNM "Kjekk" hadde foretatt omvisingen da, hvor bl.andre den prominente gjesten var med.

Etterord

Til � "style" denne lille historien fra 45 �r siden, til modell av i dag, vil jeg benytte en variant av den "originale" hva sa reven, da han ikke fikk tak i rogneb�rene, jo han sa noe slikt som: "H�yt henger de, men sure er de". 
Min variant:
"Trolig er det flere som har m�tt kongelige gjester i stram giv akt, men hvor mange tror dere egentlig det er som har "sabotert" en "kongelig omvisning" i � fremvise "guttas avtrede"/ toalett, ved � innta et "kirkeasyl" der?"
Takk for at du stakk innom og ha en fin dag videre ;o)
This episode , which happened when I served on KNM " Kjekk " , had gone completely " forgotten ". However, when scrolling in another book , a photo album , the veil of forgetfulness a bit removed. Prominente people were going to sail between two places in the west of Norway, summer 1969. Among these selebre people found it is also a member of the British royal family.
KNM " Kjekk " would in a discreet manner, ie minimal visible from the yacht , being an escort vessel for it. One of the days during the mission had to still seek out the boat , perhaps it was for the delivery of mail or maybe not.
The contact happened on my off duty, when I found myself on the forecastle. I was about to leave it, to behold the event , from modest position on top of the deck, when I heard someone coming toward me. I had an idea what it could be, so I turned quickly reverse, hurried forecastle and sought " church asylum " promotion in our little " privy " .
Why this my reaction? Obviously I did not want one when such sudden  "close muster" . My English was little good and " grooming " : shaved , new - combed and polished shoes, probably not something to brag about. From my position on " my toilet " I could hear they " talking " in English and Norwegian outside  the toilet door . Suddenly the door handle closed down, but I had obviously locked. A little more dismantling the handle came even before the " delegation " continued .
My refuge in the toilet eliminated , in a very efficient way to subsequently be able to tell if an " honorable " meeting with a member of the British royal family , as it turned out afterwards that a higher commission on KNM " Kjekk " had made ??guided tours then, where also the prominent guest was with .

Afterword

To "style " this little story from 45 years ago , the model of today , I will use a variant of the "original " what the fox said when he got hold of rowan berries , the he said something like: "High they hang , but they sure are . "
My variant :
" Probably more people have met royal guests in tight at attention , but how many do you think really it is that has" sabotaged " a" royal tour " to display the " boys ' privy ' / toilet, by adopting a " church asylum " there? "
Thank you for stopping by and have a nice day ;o))
Link to home page in Odd�s Corner      News  Free Software