free counters
Odd K. Hauge

Små fortellinger fra oppholdet på 

M/F "Suldalsporten" høsten 1971


Lekkasje eller ikke?

Ved å trekke til noen muttere fikk jeg stoppet en vannlekkasje fra maskinen.
Det viste seg fort å være et feilgrep. Dette ble avslørt, først ved synlig
fargeendring og deretter ved direkte berøring av delene. Fargen og temperaturen
ble normal igjen straks etter at "vannlekkasjen" ble gjenopprettet. ;o).

Nødvendig fastspenning eller unødvendig sikring?

Jeg "trakk på smilebåndet" første gang jeg kom ned i ferjas maskinrom og så at
diverse dunker og spann var fastsurret. "Kan det virkelig være nødvendig med slik
sikring her hvor vi tross alt ikke er på sjøen?", tenkte jeg da.
Få vil finne på å "kimse" av ørreten i Suldalsvannet, men det trenger de heller ikke å gjøre
av bølgene der. I løpet av tiden ombord fikk jeg bekreftet at slik sikring virkelig
var på sin plass, for "bølgene" ble faktisk iblant så høye at usikret ville
dunker og spann ha kommet til å seile eller rulle omkring i maskinrommet.

Tett som dørslag, kaptein

En gang, da vi lå til kai ved Nesflaten, besluttet kapteinen Trygve Brimsø at vi skulle gjennomføre
 en redningsøvelse. I den forbindelse inngikk også det å sette en av

livbåtene på vannet, for deretter å øve på å komme opp i den. Første trinn
av øvelsen forløp greit dvs. selve håndteringen av ,
men båten begynte å "ta inn" vann straks den traff vannet. Riktig nok
ikke som et dørslag, men flyte, nei, det gjorde den ikke.
Øvelsen viste med all tydelighet at det er viktig å øve på sikkerhetsrutiner
og jeg er overbevist om at livbåtene der da fort ble reparert eller skiftet ut,
straks etter at jeg hadde mønstret av.Jeg og en kamerat i en livbåt ombord i M/S "Northland" 1966 og jeg har munnspillet med.
Me and a buddy in a lifeboat on board the M / S "North Country" in 1966 and I have harmonica with.

Kapteinen Jan Austheim visste råd

En tank i maskinrommet fikk lekkasje og jeg tenkte da at hadde dette inntruffet
på M/S "Vestan", så hadde det ikke vært noe problem for der ombord var det
eget verksted. Det ble imidlertid heller ikke noe problem på M/S "Suldalsporten",
fordi kapteinen stilte meg spørsmålet: "Kan du klare å reparere tanken selv
dersom du får tilgang til et verksted?" og da svarte jeg ja.
Kapteinen kontaktet så et kraftselskap som gav oss lov til å komme og benytte
deres utstyr. Deretter tok han del i håndteringen av den tunge tanken og vi
benyttet også hans private bil for transporten av tanken fra ferja til
verkstedet og til returen. Slik ble tanken reparert.
Ja kapteinen, som bodde på Sand, han var både grei og dyktig han!

Uvanlig last eller?

En fin høstdag  satte vi kursen fra Nesflaten til Roaldkvam,  der "pasasjerene"
var en fin sauedrift eller flere ;o).  Det var ellers ikke noe
spesielt som hendte, men jeg syntes
 jo det var både litt rart og morsomt å se hele bildekket fylt opp av bare dyr.  
Jeg opplevde slik transport kun en gang, men forsto det slik,
på kapteinen, at det ikke var uvanlig med denslags "last" på høsten.


***

Small tales from staying at
M/ F "Suldalsporten" in autumn 1971

Leak or not?

By pulling some nuts I got stopped a water leak from the machine .
It turned out quickly to be a mistake. This was revealed , first by visible
color change and then by touching the parts. The color and temperature
became normal again immediately after "water leak " was restored. , o) .

Necessary clamping or unnecessary fuse?

I "was amused" the first time I came into the ferry engine room and saw that
various drums and pails were firmly lashed. "Can it really be necessary to
fuse here where we, after all, is not on the sea?", I thought then.
Few would think of "pushover" of trout in Lake Suldalsvannet, but they do not make
of waves there. During his time aboard was confirmed that such hedging really
was appropriate for "waves" were in fact sometimes so high that unsecured would
drums and pails have come to sail or roll around in the engine room.

Tight as a colander, Captain

Once, when we were moored at Nesflaten, the captain Trygve Brimsø decided that we would conduct
 one rescue. In this regard included the setting either
lifeboats on the water, and then practice to get into it. First Steps
of the exercise was proceeding smoothly ie the handling of Davits and lowering,
but the boat began to "take in" the water as soon as it hit the water. Sure enough
not as a colander, but float, no, it did not.
The exercise showed clearly that it is important to practice safety procedures
and I am convinced that the lifeboats there when the fort was repaired or replaced,
Immediately after I had signed off.

The captain Jan Austheim knew what to do

A tank in the engine room got leaked and I thought then that this had occurred
M/ S "Vestan", as it had not been a problem for which the board was
own workshop. However, it was not a problem on the M/ S "Suldalsporten"
because the captain asked me the question: "Can you manage to repair the tank itself
If you have access to a workshop?" and when I answered yes .
The captain contacted as a power company that gave us permission to come and take
their equipment. Then he took part in the handling of the heavy tank and we
also used his private car for transportation of the tank from the ferry to
workshop and for the return. So the thank was repaired.
Yes captain, who lived on the Sand, he was both straightforward and he accomplished!

Unusual or load?

A nice autumn day we headed from Nesflaten to Roaldkvam , where "Passengers"
was a great flock of sheep or more ;o). There was otherwise nothing special happened , but I thought
 the there were both a bit strange and funny to see the whole car deck filled with animals only .
I experienced such a transfer only once, but understood it so,
the captain, it was not unusual with its tiered "load" in the fall .

***
     Stories   Me at sea    News  
Link til home  i ikonet under
Til framsiden av mitt corner