Oppsynsskipet O/S "Farm"
O/S "Farm", at the bridge in Tromsø, as we use to be when we visit this city, North Paris!

For 46-47 år siden, "huff" så fort tiden flyr.  

Jeg var ombord på oppsynsskipet O/S "Farm",

og det befant seg sydvest for Hammerfest, 

da dette hendte:

O/S "Farm" fikk melding om en båt som gikk uten los, i et farvann, hvor det Ikke var tillatt (eller tilrådelig?).
Jeg antar at flere skipsforlis, opp gjennom historien, kunne vært unngått med en kjentmann til rors.
 I hvert fall kunne trolig den grunnstøtingen, jeg omtalte her tidligere, vært det.
Vår oppgave var å stoppe båten, gi de nødvendige instruksene eller utføre de rette handlingene.
 "Vår" offiser fikk trolig også oppgitt posisjonen på skipet, for etter relativt kort tid ble båten synlig,
idet den kom mot oss fra sør. De som hadde kommandoen valgte å manøvrere O/S "Farm" slik at den
ble liggende på tvers av mot kommende båts kurs, for å stoppe den slik. Men det viste seg fort å være
 en farlig manøver, for stoppet gjorde skipet ikke, ei heller sakket det på farten, som en kunne ha forventet.
 Det som berget oss, fra å bli rent i senk, var at det ble gitt full fart forover og båten passerte  oss da,
 med minimal klaring. O/S "Farm" endret kursen, tok opp jakten, og så skulle "rømlingen" virkelig stoppes.
Mener skremmeskudd (løsammunisjon) ble skutt, fra vår lille "sprettert" på fordekket, men til liten nytte.
Båten bare fortsatte ufortrødent videre, som om ingenting var hendt, og vi syntes ikke, på noen
som helst måte, å innhente den. Løsningen falt likevel kort tid etter, da ble det gitt klarsignal for å lade
kanonen med skarpt. Trolig var beregningen, i forkant av skuddet, en klar bom, men resultatet
ble nærmest som en "stang ut" å betrakte. Kanonprosjektilet strøk over riggen og slo ned foran fartøyet.
Nesten skytter ingen hare, sies det jo, men i dette tilfellet var det nettopp det som gjorde "susen".
Båten stoppet, "mens leken var god", var jeg nær ved å si. Den ble så "entret", innbrakt til Hammerfest,
 og husker jeg ikke mye feil, fikk den der en velfortjent bot. Denne metoden å stoppe et fartøyet på,
opplevde jeg bare en gang, på mine 12 måneder om bord, men så inntraff ikke flere slike
 "nær ved å bli  vedrett" opplevelser i tidsrommet heller.

 I will bellow here try Bing, to translate, and hope for not to many errors:

For the 46-47 years ago, "huff" as fast as time flies.

I was onboard the surveillance ship O/S "Farm",

and it found itself southwest of Hammerfest,

When this happened:

O/S "Farm" got the message about a boat that passed without los, in a waters, where it was not allowed (or advisable?).
 
I guess that several shipwrecks, up through the story, could have been avoided with a local sent around at the helm.
 
In each case, be able to probably the grounding, I mentioned here earlier, been there.
Our task was to stop the boat, give the necessary instructions, or to perform the appropriate actions.
 
"Our officer probably got also stated its position on the ship, after a relatively short time the boat was visible,
as it came to us from the South. Those who had the command chose to maneuver the O/S "Farm" so that it was lying
on the cross against the upcoming ship's course,  to stop it that way.
But it turned out quickly to be a dangerous maneuver,
 the ship did not stopped for, nor slowed down it on the go,  as one could have expected.
The thing that salvaged us,
from being clean in the sink, was that it was given full speed forward and the boat passed us, then, with minimal clearance.
O/S "Farm" changed course, took up the Chase, and then was going to "the fugitive" really be stopped.
Mean, Florida (løsammunisjon) was shot, from our little "Slingshot" on the foredeck, but of little use.
The boat just kept unhesitatingly on, as if nothing had happened, and we did not, in any way, to come up with it.
The solution, however, fell soon after, when it was given the go-ahead to charge the gun with sharp. Was probably the calculation,
in advance of the shot, a definite boom, but the result was more like a "rod out" to look at.
Cannon projectile coat over the rig
and put down in front of the vessel.
Almost shooter no hare, it is said, Yes, but in this case it was the very thing that made "the trick".
The boat stopped, "while the game was good", I was about to say. It was so "entered the",
 brought in to Hammerfest, and I do not remember a lot of mistakes, it got there a well deserved penalty.
This method to stop a vessel at, I experienced only once, on my 12 months on board, but so were not more such
"about to be vedrett" experiences in the time span either.

Fra <http://www.bing.com/translator>

free counters
Til framsiden av mitt corner
Stories Me at sea News