OK Hauge forteller -Tells

Fortelleren Odd K. Hauge

Tankskip med gass i luften

Trolig kunne en liten gnist da være en for mye

Dette inntraff for 44 år siden ombord i M/S "Vestan", 

da jeg var reparatør der.

Arbeidsoppdraget mitt gikk den dagen  ut på å skjære løs noe forut på dekk, men da
jeg kom der merket jeg straks en sterk lukt av "oljegass". Slik lukt hadde jeg ikke
kjent før, under tilsvarende jobber og tenkte at det trolig ville være for risikabelt å
drive med skjærebrenning i den atmosfæren nettopp da. Det endte med at jeg fortalte
min overordnede om forholdene og sa at jeg derfor ikke ønsket å gjennomføre  skjærings-arbeidet
 akkuratt da pga. situasjonen der. Han reagerte med å spørre om jeg i steden ville trekke frem slangene og
skjærebrenneren før jeg gikk til lunsj, for det nærmet seg lunsjtid, for så ville han
selv utføre skjæringen. Svaret hans tolket jeg som at han mente gasskonsentrasjonen ikke
var av en slik karakter at det var fare for eksplosjon, og han hadde mye lengre fartstid
enn meg, så det endte med at jeg klargjorde for skjæring, før jeg gikk til lunsj.
Det fulgte da heller ikke noen eksplosjon, i kjølvannet av episoden, så jeg begynte da å tro
at jeg hadde overreagert en smule, og at det nok derfor ventet meg en reprimande, men nettopp
det skjedde ikke og det forundret meg litt. Så, en god stund etter, fortalte min overordnede
meg hva som virkelig hadde hendt. Hans sjef hadde kommet løpende, vistnok/ til å med,
i bare underbuksa, og stoppet han fordi denne sjefen var blitt oppringt av kapteinen.
(Trolig midt i sjefens lunsjhvil) De hadde da, der på broen, sett hva som var iferd med å skje
nede på dekket. Etter den opplysningen forsto jeg hvorfor det ikke hadde blitt mer "oppstyr"
vedrørende min "ordrenekt" og jeg kunne trygt fortsette med å stole på mine egne
 vurderinger (Hm) og ikke minst min gode luktesans.
Heldigvis er lykken iblandt bedre enn handlingene ;o).
***
Reparatøren Odd K. Hauge på M/S "Vestan" 1970
OK Hauge (me on) på M/S "Vestan" 1970 

Tankers with gas in the air

Probably be a little spark then be too much

This occurred 44 years ago aboard the M / S " Vestan "

when I was a repairman there.

Working My mission went out that day to cut loose any forward on deck, but when
I arrived there I noticed immediately a strong smell of " gas oil ". To smell I had not
known before, under similar working and thought it probably would be too risky to
drive with metal cutting in the atmosphere just then. In the end I told
my supervisor about the situation and said that I therefore did not want to carry intersection work
  just when due . situation there. He responded by asking if I instead would bring the torch with
accessories before I went to lunch, it was approaching lunchtime, for he would
even perform cutting. His answer I interpreted that he believed the gas concentration does not
was of such a nature that there was a danger of explosion, and he had much longer experience
than me, so it ended up that I clarified for cutting, before I went to lunch.
It followed then either no explosion , in the wake of the episode, so I began to believe
I had overreacted a bit, and that probably why awaited me a reprimand, but just
it did not happen and it puzzled me a bit. So, some time after, told my supervisor
me what had really happened. His boss had come running, apparently / to the,
in only his underwear, and he stopped because this boss had been called by the captain.
( Probably right in the boss's lunch rest ) They had then, there on the bridge, seen what was about to happen
down on the deck. After the information I understood why it had been more " fuss "
regarding my " insubordination " and I could safely continue to rely on my own
 Ratings ( Hm ) and especially my good sense of smell .
Fortunately happiness among more than actions ; o) .
***
Google free translator is used
Tankbåten min eldre bror hadde vært kokk på

Tankskip

Foto jeg mottok fra min eldre "broder" da han var kokk der ombord i 1960
Tankers
Foto I received from my older "brother" when he was the chef there aboard in 1960
Til framsiden av mitt corner              Storiesfree counters        Me at sea     News