free counters

M/S "Suldalsporten"

M/S "Suldalsporten"

Et sted ved Suldalsvannet, for 43 år siden.

Det kan hende den *beste, det hendte meg også! ;o)

1971 og ferdig med 1. maskinistskolen , da skulle jeg ha *mønstret på M/T "Berge Fister",
men isteden ble jeg innlagt på et revmatismesykehus. Oppholdet der gjorde meg frisk
og jeg lyktes så å få vikariere som maskinist på M/S "Suldalsporten".
Den båten var en passasjer og bilferje, som helt siden 1939 hadde trafikkert på
innsjøen i Suldal, mellom Nesflaten og Solheimsvik, med anløp underveis til  ,   Lalid og .
Torsdag 26. august var en fin sommerdag og det var også min andre dag ombord. Turen fra
Nesflaten til Solheimsvik hadde gått helt etter ruten. I Solheimsvik hadde flere
passasjerer og biler kommet ombord og så startet ferja returen til Nesflaten.
et sted underveis, da kapteinen var i ferd med å manøvrere ferja til ei brygge, intraff så det jeg nå vil beskrive.
Nede i maskinrommet,
hvor jeg befant meg, ringte "maskintelegrafen" friskt. Jeg mente å ha tatt de riktige
"grepene" for reversering, så forsto ikke riktig de vedvarende signalene fra styrehuset.
Ikke lang tid etter kjente jeg at vi støtte borti et eller annet og kort etter hendte noe
som jeg straks forbandt med det jeg følte da vi rente på et "undervannskjær" med
kanonbåten KNM "Odd". Ferja ble like etter skråstilt med baugen opp.
Jeg entret fort opp leideren, til bildekket, og sprang forut for å titte ned.
Synet som møtte meg da var to skinner og i enden av dem en robåt og et lite
båthus. Vi hadde altså kjørt på land og var nær ved å kollidere med et båthus.
Vi fikk så hjelp av M/S "Suldal", bygget 1885 ved Stavanger Støperi & Dok.
Den fikk trukket oss fri, slik at vi kunne fortsette, på vår rute, til Nesflaten.
Grunnen til at ferja kolliderte med brygga og siden strandet på et lite "båtopptrekk"?
Jo, det var åpenbart, propellakselen hadde ikke tørnet i revers, dvs. skiftet dreieretning.
At det ikke alltid skjedde var godt kjent av den andre maskinisten. Av den årsak hadde
han satt oppe ei luke i dørken, så han kunne se ned på drivakselen, for slik direkte
å kunne konstatere at "om-kastingen" inntraff. Etter at maskinisten hadde fortalt meg
om lukas "spesielle dobbeltfunksjon" var jeg ikke sen om å sette den opp igjen.
Da jeg kom ombord hadde jeg lukket den, for trodde at det bare var en forglemmelse
at den sto slik og dessuten anså jeg det som risikabelt å la den stå oppe.

Kanskje noen i dag, 43 år etter, husker episoden og vet nøyaktig hvor den inntraff*.
Jeg håper likevel at leserne vil like fortellingen, slik jeg husker å ha opplevd
hendelsen, selv om jeg muligens nå ikke lenger erindre alle detaljene.
Min tid ombord på M/S "Suldalsporten" fikk, som du trolig godt kan tenke deg, en
såkalt "trang fødsel", men siden ble det bare verre og verre. "Skoi", etter en slik start
kunne det bare gå en vei, og det var til det bedre, men overgangen fra M/S "Vestan",
som var den siste av syv båter jeg hadde vært ombord i, før jeg kom til ferja, var stor.
Å benytte øyne, nese og hørsel er alltid nyttig og spesielt i maskinrommet til
M/S "Suldalsporten", syntes da jeg, for båten var ikke akkuratt spekket med automatikk.
Jeg befant meg i maskinrommet da skipperen manøvrerte ferja til slipp, det var nok en langt mer krevende
manøver enn den vi hadde min 2. dag ombord, da vi kvestet kaien og måtte hales fra land, og operasjonen
forløp uten dramatikk. Hvorfor skulle ferja på slipp? Ja, det var et godt spørsmål. Det kan ha vært rutinemessig
vedlikehold, ekstra kontroll etter "grunnstøtingen", eller kansje en reparering av omkastning systemet.
Forøvrig avsluttet vikariatet mitt, ombord i M/S "Suldalsporten", med ferjas tur til slipp.

* I dag, så mange år etter, kan jeg vel driste meg til å spøke litt med episoden,
men "huff a meg", jeg tror nok kapteinen og noen av passasjerene da fikk en litt "utidig" støkk, det gjorde hvertfall jeg.
* Jeg skulle hyres som reisereparatør, inne automasjon, for Sig. Bergesen d.y & Co.,
men turen til sykehuset, i Haugesund, kom i stedet. Leddgikt er definitivt ikke noe man spøker med.
Ferja skal vistnok ha hatt "ublid landkjenning" flere ganger, så trolig
kan det nøyaktige stedet for hendelsen best fastslås fra en "ferge-journal", som trolig er ivaretatt.

OKHombordM/S-Vestan1970
The author aboard the M / S "Vestan" 1970
A place by the Suldalsvannet, for 43 years ago.

It may be the * best, it happened to me too! ; o)


1971 and finished with 1. Machinist school, when would I have * patterned on the  M/T "Berge Fister",
but instead, I was admitted to a rheumatism-hospital. The stay there made me healthy
and I succeeded so to get the filling in as engineer on the M/S "Suldalsporten".
The boat was a passenger and car ferry, which ever since 1939 had plied on the
Lake in Suldal, between Nesflaten and , with fore port calls along the way.
Thursday, 26. august was a nice summer's day and it was also my second day on board. The trip from the
Nesflaten to Sol Heim's inlet had gone all the way for the route. In the solar Heim's Cove had several
passengers and vehicles come on board and so started the ferry return to Nesflaten.
So when a tarnish-place en route to Nesflaten when the captain was in the process of a maneuver to catch the ferry to the pier.
 Down in the engine room, where I found me, called "the machine with the Telegraph 's" fresh. I meant to have taken the right
"touches" for the reversal, so did not understand the correct the persistent signals from the wheelhouse.
Not a long time after I recognized that we ran into something and soon after was something
that I immediately connected with what I felt when we rate on a "underwater dear" with
cannon boat KNM "Odd". The ferry was just after the slanted with the bow up.
I entered the leideren, up quickly to the car deck, and leap ahead to look down.
The sight that met me when there were two shining and at the end of which a rowing boat and a small
barge House. We had also run on land and were about to collide with a barge House.
We had the help of the M/S "Suldal", built 1885 by Stavanger Støprti & Dok.
It had drawn us free so that we could continue, on our route, to Nesflaten.
The reason why the ferry collided with the pier and since stranded on a small "boat-drawdown"?
Yes, it was obvious, the propeller shaft had not freaked out in reverse, IE. shift the turning direction.
That it is not always happened was well known by the second engineer. Of the cause had
he set up a hatch in the floor, so he could look down on the drive axle, for such direct
to be able to ascertain that the "about-flips" occurred. After the engineer had told me
about lukens ' special double feature ", I was not late to put it up again.
When I came on board, I had closed it, thought that it was just an oversight
that it was so and, moreover, I considered it as risky to let it stand up.

Maybe someone in the day, 43 years after, remember the episode and know exactly where it occurred.
I hope, however, that your readers will like the story, so I remember to have experienced
the event, although I may now no longer remember all the details.
My time on board the M/S "Suldalsporten" got, as you probably well imagine, a
so called "trang birth", but since it was just getting worse and worse. "Skoi", after such a start
It could only go one way, and it was for the better, but the transition from the M/S "Vestan",
that was the last of seven boats I had been on board, before I got to the ferry, was great.
To make use of the eyes, ears and nose is always useful and, especially,
 in the engine room of the M/S "Suldalsporten", the seemed when I,
for the boat was not exactly packed with automatics.  I found myself in the engine
 room when the skipper maneuvered the ferry to the boat ramp, it was probably
 a far more demanding manoeuvre than the one we had my 2. day on board,
 then we bruised the dock and had to be hauled from the land,
and the operation of events without the drama. Why would the ferry on the launch?
Yes, it was a good question. It may have been routine maintenance,
additional control after the "grounding", or maybe a repair of the
manoeuvring  system. By the way what about subbing my ended, aboard the M/S ' Suldalsporten ',
with the ferry ride to the slipway.

* Today, so many years after, I can well presume me to joke a bit with the episode,
but "huff" a "me", I think that probably the captain and some of the passengers then got a bit
 "inappropriate" scare you, anyhow I did.
* I was going to be hired as a travel-repair center, in automation, for the SIG. Bergesen d. y & Co.,
but the trip to the hospital, in Haugesund, came instead. Arthritis is definitely not something you joke about.
*The ferry will apparently have been "unkind landfall" several times, so probably
to the exact place of the incident best determined from a "ferry-journal", which probably is safeguarded.
¤¤¤
I still use the free Bing Translator, so be prepared for that errors may occur so sorry so very!
Til framsiden av mitt corner            Stories        Me at sea     News