Foto nr.:1

Et par små hendelser, som inn-traff mens jeg oppholdt meg på M/S «Vestan», har jeg utrulig nok,
etter 44 år, ikke enda glemt. Tenkte derfor at jeg like godt kunne dele disse med alle besøkende til
Odd´s hjørne, for kanskje vil noen like slike små fortellinger også?
Her følger den første av dem som jeg har tittel-ert som «Dusj eller løp, det er godt å kunne løpe».

Dusj eller løp, det er godt å kunne løpe

 Dette er om mitt løp i "Middelhavet", noe helt annet enn Pamplona.

Det var en fin dag, sol fra skyfri himmel, men trolig var det noe vind og frisk sjø.
Jeg holdt på med et reparasjonsarbeid ute på dekket, på babord side og et sted
mellom broen og der dere kan se propellen ligger. (Se foto nr.:1) Antar at det kanskje
 var noen pakninger i «rørgata» som skulle skiftes. Mulig jeg da hørte et tilrop,
akkurat det er jeg ikke helt sikker på i dag. Jeg ser vertfall opp og ser
da at en sjøsprøyt slår opp fra baugen av båten og kommer drivende
 mot meg. Jeg tenkte da, bra med en fin liten dusj, som avkjøling og
bøyet meg ned for å fortsette med arbeidet. Da så den fine
 «lille dusjen» traff meg var resultatet et helt annet enn jeg hadde tenkt.
Med et fant jeg meg kraftig trykket ned mot rørene, som om noen
 skulle kastet en tung sekk over meg. Jeg kravlet meg opp ganske
så overrumplet, og mens jeg står der for å komme skikkelig til «hektene»
igjen blir jeg plutselig oppmerksom på at en enda større, ja kanskje dobbel så stor,
sjøsprøyt skyter opp fra baugen igjen. Skal si at da var jeg ikke sen om å «ta beina fatt»
 og det kappløpet vant jeg med knapp margin. Jeg stormet inn under
båtdekket og fikk såvidt dradd luka/døra igjen etter meg før «dusjen» braste mot «luka» med
et kraftig drønn. Etter den opplevelsen ble jeg mer forsiktig med utvelgelse av «dusjer».
Skulle noen av dere, kjære lesere, komme ut i en lignende situasjon og få valget mellom
dusj eller løp, vil jeg si uten den minste tvil, velg løp, ikke ta "tyren" ved hornene. ;o)
Den første muligens litt større

A couple of small events, such as the inn-hit while I was on the M/S "Vestan", I have utrulig enough,
after 44 years, not yet forgotten. Thought, therefore, that I might as well be able to share these with all visitors to
Odd ´ s corner, because maybe someone will like such small stories as well?
The following is the first of them that I have the title as "Shower or run, it is good to be able to run."

A shower or run, it is good to be able to run

This is about my run in the "Mediterranean", 

something completely different than that of Pamplona.

It was a beautiful day, the Sun from the cloudless skies, but probably there was some wind, and fresh sea.
I was doing a repair work outside on the deck, on the port side and a place
between the bridge and where you can see the propeller is situated. (See photo No.: 1) Guess that maybe it
were some gaskets in the "pipes" that was supposed to be replaced. I then heard a possible abuse,
just that I'm not entirely sure to this day. I see anyway up and looking
then that a spray looks up from the bow of the boat and come drifting
against me. I thought to myself as well, with a nice little shower, such as cooling and
standing down in order to continue with the work. Then as the fine
"little shower" hit me was the result a completely different than I had thought.
With a I found myself strongly pressed against the tubes, as if someone
was going to cast a heavy bag over me. I crawled up on me pretty
so caught off guard, and while I stand there to get properly to the "recovered"
again I become suddenly aware that an even bigger, yes maybe double that great,
spray shooting up from the bow. To say that when I was not late to "take your feet grips»
and it's the race I won with the nose. I rushed into during
boat deck and got as far as the pulled the hatch/door again after me before "the shower"
smashed against "luka" with a powerful noise. After that experience, I was more careful with the selection
 of the "showers". Should any of you, dear readers, to get out in a similar situation and have the option
a shower or run, I would say without the slightest doubt, point to run,
 don't take the "Taurus" by the horns. ; o)

Mellom tyrens horn, foto av Odd  K. Hauge
Til framsiden av mitt corner free counters         Stories        Me at sea     News