Bassenget var et populært sted på fritiden.
Det populære bassenget på MS "Vestan" - The popular pool on the MS "Vestan"

Destinasjon Bahrain pluss litt av hvert.

Under vårt "opphold" i Bahrain lå vi ikke ved kai. Jeg syntes da det var varmt der og
absolutt ikke en plass hvor jeg ville tatt en svømmetur i sjøen, for fra rekka kunne
jeg se at flere slanger, "dekorert" fra naturens side med sorte og gule "sebraband",
befant seg der. Bahrain var også stedet hvor vi fikk besøk av selgere. Husker at jeg da
selv fikk kjøpt forskjellige ting som skrin, veggteppe og tøy i brokade-stoff. Forundret
ble jeg også da jeg der konstaterte at noen hadde benyttet toalettet på en for meg litt
underlig måte, ved å stå istedenfor å sitte på det. Skoavtrykk på toalettets "sittering"
var tydelig indikasjon på slik "bruksmetode". Kanskje jeg skulle kalle hendelsen for en liten
kulturkollisjon? Pirater snakket vi ikke om den gang, men det nærmeste vi kom noe kriminelt
hendte mens vi oppholdt oss der. Jeg befant meg inne i lugaren til en kamerat da jeg
plutselig så en hånd bli stukket inn i det åpne koøyet i lugaren. Hensikten var åpenbart
å plukke med seg noen av tingene innen rekkevidde, men det ble jo resolutt forhindret.
I disse mine små beretninger fra mitt opphold som reparatør på M/S "Vestan", som du finner
her online i mitt hjørne, har jeg ikke, i noe særlig grad, omtalt fritids aktivitetene ombord.
Men joda, vist hadde vi fritid og det var også tilrettelagt for fritids aktiviteter.
Blant annet husker jeg vi hadde et mørkerom til disposisjon, men benyttet meg nok mest selv
av svømmebassenget. Jeg husker at jeg trimmet på M/S "Northland" ved å løpe rundt på dekket,
men praktiserte ikke den treningen på M/S "Vestan". Utenfor mitt lofts-atelier står i dag en
fin tiger-figur, som jeg vant på en av bingoene ombord. Tv eller pc var ikke innstalert
i min lugar, men i Japan kjøpte jeg en radio med kassettspiller. Et knytteteppe, som jeg
hadde knyttet selv, var også blant de tingene jeg fikk med meg da jeg mønstret av i
Liverpool 23/8-70. Fra min eldre bror, som hadde "seilet" på M/T "Berge Sigvald", fikk jeg
vite at det der ombord ble holdt festlige dåpener, av de som passerte ekvator for første
gang, men en slik dåp/ "Neptun seremoni" var ikke noe tema ombord i M/S "Vestan".
Mitt inntrykk av stuerten og kokken var at de var flinke og maten, som jeg
spiste i underoffisermessa, var meget bra. I motsetning til f. eks. maskinistene,
som gikk vakter/ "skift" arbeidet jeg som "dagmann". Min nærmeste overordnede var
1. maskinisten og abeidsdagen begynte jeg kl.08.00 og med lunsjpause midt på dagen.
Takk for besøket og velkommen igjen i Odd´s Corner!
Dekksgutten, fra Stavanger, på besøk i reparatørens fine lyse lugar 1970
Dekksgutte på besøk i min lyse lugar, radioen og skrinet på skrivepulten er nevnt i teksten over.
Cover boys visiting my cabin light, radio and casket on the desktop is mentioned in the text above.
Broderen ved dåpseremoni ombord i Berge Sigval 1960Kong Neptun på MT Berge Sigval 1660.
Dåps-seremoni ombord i MT Berge Sigval 1960, min "broder" hadde tatt med seg trekkspillet og deltog i opptoget.
Baptismal ceremony aboard the MT Berge Sigval 1960, my "brother" had brought his accordion and fighting in the procession.

Destination Bahrain plus a little of each.

During our " stay " in Bahrain were we not docked. I thought when it was hot in there and
certainly not a place where I 'd taken a swim in the sea, for from the rail could
I see that several snakes, "decorated" by nature with black and yellow "zebra band"
situated there. Bahrain was also the place where we were visited by merchants. Remember when
even were able to buy different things like caskets, tapestry and cloth of brocade fabric. astonished
I was also there when I realized that someone had used the toilet on a bit for me
strange way, by standing instead of sitting on it. Shoe prints on the toilet "his ring"
was clear indication to "use" method. Maybe I should call event for a small
culture clash? Pirates we did not talk about it right away, but the closest we got a crime
happened while we stayed with us there. I found myself inside the cabin of a friend when I
suddenly saw a hand being thrust into the open porthole in the cabin. The aim was clearly
to pick with some of the things within reach, but it was the resolutely prevented.
In these my little stories from my stay as a repair-man at M / S " Vestan", available
online here in my corner, I have not, in any particular, referred leisure activities on board.
But yeah, shown we had free time and there was scope for leisure activities.
Among other things, I remember we had a darkroom available, but put me probably the most self-
the swimming pool. I remember that I trimmed the M/S "Northland" by running around on the deck,
but did not practice the training at M/S "Vestan" . Outside my attic studio is today one
nice tiger - shape, which I won in a bingo on board. Tv or pc was not alert settings
in my cabin, but in Japan I bought a radio cassette player. A tie blanket , which I
had attached himself, was also among the things I had with me when I signed off in
Liverpool 23/8-70. From my older brother, who had "the sail " M/T "Berge Sigvald", I
knowing that there aboard was held festive baptism of those who passed the equator for the first
time, but such a baptism / "Neptune ceremony" was not an issue aboard the M/S "Vestan".
My impression of the steward and the cook was that they were good and the food, which I
ate the NCO mess, was very good. In contrast to eg . engineers,
who guards/ "shift" I worked as a "day- man". My immediate supervisor was
1. engineer and business days I started 08.00 and lunch break at noon.
Thanks for visiting and welcome back to Odd 's Corner !
Frivakt på M/S "Vestan" 1970
Avslapning på pop`en i frivakta - Relaxation on the pop in off duty
    Stories    Me at sea    News  
Link til home  i ikonet under
free counters Til framsiden av mitt corner